Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Szanowni Rodzice,

Drodzy Kandydaci, w naszej szkole w roku szkolnym 2021/2022 otwieramy dla absolwentów szkoły podstawowej następujące klasy:

Młody Kopernik

DWUJĘZYCZNE1 klasa matematyczno-fizyczna (M);2 klasy biologiczno-chemiczne (P) POD PATRONATEM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO;1 klasa matematyczno-społeczna (G) POD PATRONATEM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ;1 klasa lingwistyczno-społeczna (L) POD PATRONATEM WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO;
MIĘDZYNARODOWE

2 klasy przygotowujące do Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej

– z programem MYP (IB Middle Years Programme).Nie planujemy otwierania oddziałów wstępnych.
Wszystkie otwierane oddziały są dwujęzyczne z językiem angielskim i mają określony kierunek kształcenia (wiodące przedmioty), w związku z czym w postępowaniu rekrutacyjnym będziemy brać pod uwagę oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów:  – języka polskiego; – matematyki; – języka obcego nowożytnego oraz  – do klasy matematyczno-fizycznej: z fizyki; – do klasy biologiczno-chemicznej: – ocena wyższa spośród  biologii i chemii; – do klasy matematyczno-społecznej: z geografii; – do klasy lingwistyczno-społecznej: z geografii – do klasy międzynarodowej: – ocena najwyższa spośród: biologii, chemii, fizyki, historii, geografii.

Opisy poszczególnych klas oraz plany ramowe dostępne są tutaj.

Dni otwarte w formie on-line:31 marca 2021 o godz. 17:3021 kwietnia 2021 o godz. 17:30

Link do spotkania w dniu spotkania zostanie umieszczony TUTAJ.

Szczegółowe zasady rekrutacji: Zasady rekrutacji do klas pierwszych

  • Wszystkie dokumenty, za wyjątkiem oryginałów świadectw i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty zalecamy dostarczać w formie podpisanych skanów  elektronicznie poprzez przesłanie ich na adres: rekrutacja@kopernik.edu.pl W tytule wiadomości należy wskazać imię i nazwisko kandydata oraz symbol oddziału naszego Liceum umieszczonego najwyżej na liście preferencji, np.: Jan Kowalski 1M , Jan Kowalski 1P, Jan Kowalski 1G, Jan Kowalski 1L, Jan Kowalski 1MYP

Zapraszamy do obejrzenia filmów, które w ostatnich latach przygotowali nasi uczniowie tworzący KopernikTV:

https://www.facebook.com/kopernikTV/videos/816176728537313/
https://www.youtube.com/watch?v=DVnd9z7cLQM

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:

REKRUTACJA ZASADNICZA
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (dotyczy oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych)od 17 maja  od godz. 8.00 do 31 maja do godz. 15.00
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych (I termin)język angielski –  7.06.2021 (godzina zalezna od sytuacji)
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych17 czerwca (poniedziałek) do godz. 15.00
możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły. Brak możliwości wyboru oddziału dwujęzycznego/międzynarodowego, jeśli wcześniej (od 17 do 31 maja) nie wybrano żadnego oddziału tego typu.od 17 czerwca od godz. 10.00  do 21 czerwca  do godz. 15.00
dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów, którzy nie przystapili do sprawdzianów w pierwszym terminie (II termin)25 czerwca godz 13:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych przeprowadzanych w drugim terminie9 lipca godz. 10.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową)możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły. Brak możliwości wyboru oddziału dwujęzycznego/międzynarodowego, jeśli wcześniej (od 17 do 31 maja) nie wybrano żadnego oddziału tego typu.od 25 czerwca od godz. 12.00 do 14 lipca  do godz. 15.00
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowedo 21 lipca
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia22 lipca godz.12.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentówod 23 lipca od godz. 9.00 do 30 lipca do godz. 15.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych2 sierpnia godz. 14.00
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc2 sierpnia
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciado 5 sierpnia
sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęciado 3 dni od dnia wystąpienia o uzasadnienie
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 3 sierpnia od godz. 10.00 do 5 sierpnia  do godz. 12.00;
przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych  dla kandydatów do klas wstępnych, którzy nie przystapili do nich w pierwszym ani drugim terminie6 sierpnia godz 10:00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych6 sierpnia godz. 15.00
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne,  w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe5 sierpnia
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia16 sierpnia godz. 12.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentówod 17 sierpnia od godz. 12.00 do 20 sierpnia do godz. 15.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych23 sierpnia godz.12:00
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc23 sierpnia
wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia26 sierpnia
sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęciado 3 dni od dnia wystąpienia o uzasadnienie

Zgodnie z terminami postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Harmonogram działań szkoły ponadpodstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Harmonogram działań szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Ubiegłoroczne progi punktowe do poszczególnych klas:

  • 1M       188,17
  • 1P       179,23
  • 1G       185,65
  • 1L        164,89
  • 1MYP  193,49

Informacje na temat punktacji za inne osiągnięcia dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty lub Biura Edukacji M.St. Warszawy.