Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rada Rodziców

Kompetencje Rady Rodziców określa paragraf 20 Statutu XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Warszawie.

1. Rada Rodziców Liceum – będące reprezentacją ogółu rodziców uczniów szkół, składają się z jednego reprezentanta rodziców każdego oddziału Szkoły i wspierają działalność statutową

Liceum poprzez:

1) występowanie do Dyrektora Liceum, Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego i organu  sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi Liceum,

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo – Profilaktycznego,

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, jeśli zgodnie z art. 34, ust. 2 Ustawy o Systemie Oświaty taki program polecono wdrożyć,

4) opiniowanie projektu planu finansowego Liceum,

5) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla  Liceum,

6) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców  oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Liceum.

2. Rada Rodziców wyznacza swoich przedstawicieli do Rady Szkoły.

3. Zasady tworzenia i działalności Rady Rodziców określa: Regulamin Rady Rodziców Liceum, które nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi aktami prawa ani niniejszym statutem.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

p. Justyna Żylińska (Przewodnicząca),

p. Joanna Ślaska (Zastępca Przewodniczącego),

p. Magdalena Kosińska,

p. Jarosław Dobrowolski,

p. Marcin Węsierski,

p. Mariusz Łazęcki;