Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rada Szkoły

Kompetencje Rady Szkoły określa paragraf 19 Statutu XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Warszawie.

1. W Liceum działa Rada Szkoły, w skład której wchodzą w równej liczbie (po 6 osób) przedstawiciele rodziców, nauczycieli i uczniów.

2. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw Liceum, a także:

1) uchwala statut Liceum i jego zmiany,

2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych Liceum i opiniuje plan finansowy Liceum,

3) inicjuje i współorganizuje działania zmierzające do ulepszenia i poprawy warunków nauki i pracy w Liceum,

4) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Liceum z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności Liceum, Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Liceum,

5) opiniuje plan pracy Liceum, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla Liceum,

6) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Liceum, występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

7) w celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz z innych źródeł,

8) w toku obrad rozwiązuje spory wynikłe pomiędzy poszczególnymi organami Liceum.

3. Zasady tworzenia i działalności Rady Szkoły określa regulamin jej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.

Skład Rady Szkoły w roku szkolnym 2020/2021:

– rodzice:

p. Justyna Żylińska (Przewodnicząca),

p. Joanna Ślaska (Zastępca Przewodniczącego),

p. Magdalena Kosińska,

p. Jarosław Dobrowolski,

p. Marcin Węsierski,

p. Mariusz Łazęcki;

– nauczyciele:

p. Jolanta Drogoń,

p. Aleksandra Zygmund,

p. Agnieszka White,

p. Krystian Pokwiczał,

p. Agnieszka Szymańska,

p. Iwona Berse;

– uczniowie:

Alicja Dejneka,

Michał Ruszkowski,

Konrad Łazęcki,

Joanna Narkiewicz.

 Kontakt z Radą Szkoły: radaszkolykopernikwarszawa@gmail.com